Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Konkurs akademicki 2018 – wyniki

W Krakowie 23 lutego 2019 r. po raz trzeci rozdano nagrody w ogólnopolskim konkursie akademickim na prace magisterskie i licencjackie dotyczące problematyki pro-life.

– Byliście gotowi do obrony swojego stanowiska przed środowiskiem akademickim, rodziną, znajomymi, co niejednokrotnie mogło się wiązać z ostracyzmem społecznym – zwrócił się do laureatów konkursu Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. – Uważam, że to akt odwagi i prawdziwej dojrzałości. Cieszę się, że pisząc prace, daliście przykład miłości do drugiego człowieka, którego nie znacie. To wspaniale świadectwo, za które bardzo dziękuję – dodał.

Wyrazy uznania dla laureatów konkursu wyraziła też Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty. – Jeśli młody człowiek podejmuje trud, aby napisać pracę z zakresu problematyki pro-life, to dokonanie takiego a nie innego wyboru musi być efektem przemyśleń: „Czy stać mnie na to, by w tak młodym wieku podjąć decyzję, kim naprawdę będę? Czy stać mnie na to, by nieść świadectwo prawdy przez całe swoje życie?” Jestem zachwycona, że wybraliście taką drogę – powiedziała Barbara Nowak. – Mam 36-letni staż pracy. Przez większość tego czasu pracowałam w szkole, teraz pełnię funkcję kuratora oświaty. Z tej dość długiej już perspektywy mogę państwu powiedzieć, że jeśli kiedykolwiek będziecie mieć wątpliwości, czy warto dbać o dobro dziecka, to warto wtedy pamiętać, że nie żyjemy tylko dla siebie, ale właśnie dla drugiego człowieka. Jeśli widzę nadzieję dla Polski, to widzę ją w państwu. I bardzo za to dziękuję – dodała.

Prace Komisji Konkursowej, której przewodniczącym był prof. Franciszek Adamski, podsumowała socjolog dr Krystyna Kluzowa. – We wszystkich trzech edycjach nadesłano 60 prac, w tegorocznej edycji – 17. Nasz konkurs jest więc kameralny, co wynika m.in. z tego, że nie wszyscy promotorzy chętnie akceptują tematy pro-life swoich dyplomantów – przyznała dr Krystyna Kluz. – Jedni uczestnicy poruszali prawne aspekty problematyki pro-life, inni skupiali się na zagadnieniach biologiczno-medycznych, społecznych czy też antropologicznych i etycznych. Wiele prac miało charakter interdyscyplinarny – omówiła. Zgłoszenia konkursowe napłynęły m.in. z uczelni w Katowicach, Toruniu, Opolu, Szczecinie czy Krakowie, a autorzy byli absolwentami m.in. takich kierunków jak filozofia, nauki o rodzinie, prawo, położnictwo, lingwistyka stosowana czy socjologia.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie zostali: mgr Anna Kubacka i mgr Wiesław Prostko (ex aequo I miejsce), Wioleta Waloszczyk (II miejsce), Krzysztof Sądecki (III miejsce) oraz Krzysztof Reszka (wyróżnienie). Komisja Konkursowa przyznała dwie nagrody w kategorii prac licencjackich. Otrzymały je Adriana Poryszewska (II miejsce) oraz Izabela Flaga (III miejsce). Tematyka nagrodzonych prac była bardzo różnorodna m.in. status dziecka poczętego w prawie rzymskim, stan prawnej ochrony nienarodzonego dziecka we wszystkich krajach Unii Europejskiej, opieka nad kobietą ciężarną w hospicjum perinatalnym po stwierdzeniu wady letalnej dziecka, rola i zadania położnej jako członka zespołu Hospicyjnej Opieki Perinatalnej, nowe media w służbie integracji osób niepełnosprawnych oraz problem jakości życia w dyskusji nad dopuszczalnością aborcji. Laureaci zaprezentowali swoje wnioski badawcze.

Szczególnymi gośćmi podczas rozdania nagród byli Teresa Król oraz dr n. med. Rafał Michalik. Teresa Król, wieloletni redaktor miesięcznika Wychowawca, jest autorką polskiego modelu edukacji seksualnej typu A, która wychowuje młodzież do wierności małżeńskiej. To dzięki jej programowi wychowawczemu mamy dziś na tle Europy bardzo dobre wyniki w zakresie wychowania młodzieży do odpowiedzialnego rodzicielstwa m.in. bardzo niskie wskaźniki ciąż u małoletnich, niską zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową wśród młodzieży czy też stosunkowo późny (na tle innych krajów europejskich) średni wiek inicjacji seksualnej. Z kolei dr n. med. Rafał to współzałożyciel Fundacji Pro Humana Vita. Jeszcze w czasie PRL-u wydał i podpisał swoim imieniem i nazwiskiem broszurę „Ocal życie bezbronnemu”, informującą o ochronie dzieci przed narodzeniem. W tamtych czasach był to czyn bohaterski, za który spotkały go pomówienia i szykany.

Organizatorem akademickiego konkursu pro-life jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez zmarłego 3 maja 2018 r. dr. inż. Antoniego Ziębę, jego założyciela i wieloletniego prezesa. Misją PSOŻC jest edukacja pro-life oraz pomoc charytatywna. W ramach tej pierwszej Stowarzyszenie wydaje broszury, książki i filmy pro-life, organizuje konferencje popularno-naukowe, konkursy, wystawy pokazujące piękno życia od poczęcia. Sięga po przekaz pozytywny, afirmujący życie. PSOŻC koordynuje też dwa programy pomocowe: Fundusz Wsparcia Rodziny (to pomoc dla samotnych mam i rodzin spodziewających się narodzin dziecka i będących w trudnej sytuacji finansowej) oraz Fundusz Dziecka Chorego (to wsparcie dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci). Więcej na www.pro-life.pl.

Marcin Nowak
Koordynator ds. wolontariatu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Recenzje prac laureatów „Konkursu akademickiego 2018”

Prace licencjackie

III nagroda

Izabela Flaga – Opieka nad ciężarną w hospicjum perinatalnym po stwierdzeniu wady letalnej płodu – studium przypadku, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, kierunek: Położnictwo, promotor: dr. n. o zdr. Anna Mierzwa

Walorem pracy jest holistyczne ujęcie problemu w wymiarze podmiotowym, wyrażające się w uwzględnieniu nie tylko sytuacji i przeżyć ciężarnej matki dziecka obarczonego wadą letalną, ale także i jego ojca oraz skupieniu uwagi na zadaniach personelu hospicjum perinatalnego. Autorka przedstawiła te zadania w sposób bardzo konkretny, ukazując zarówno cele opieki nad matką i jej nienarodzonym dzieckiem w kolejnych fazach rozwoju ciąży, jak i planowane działania ukierunkowane na zminimalizowanie negatywnych odczuć i przeżyć wynikających z ciąży o negatywnym rokowaniu. Ta instruktażowa część pracy, po odpowiednim opracowaniu, mogłaby być wykorzystana jako pomoc w przygotowywaniu przyszłego personelu medycznego do pracy w sytuacjach trudnych, do których należy niewątpliwie opieka nad ciężarną matką z rozpoznaną wadą letalną jej nienarodzonego dziecka.

II nagroda

Adriana Poryszewska – Niepomyślna diagnoza prenatalna – rola i zadania położnej jako członka zespołu Hospicyjnej Opieki Perinatalnej – studium przypadku, Warszawski Uniwersytet Medyczny, kierunek: Położnictwo, promotor: mgr Małgorzata Stefaniak

Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób personel położniczy może pomóc rodzicom nienarodzonego dziecka w sytuacji definitywności negatywnej diagnozy prenatalnej i na czym ma polegać ich przygotowanie do narodzin dziecka z choroba lub wadą wrodzoną. Odpowiedź ta została ukazana na kanwie analizy konkretnego przypadku, dotyczącego ciężarnej matki dziecka z poważną wadą serca. Analiza obejmowała nie tylko prezentację sytuacji w wymiarze czysto medycznym, ale także wypowiedzi matki dziecka i położnej z hospicjum perinatalnego, uzyskane podczas przeprowadzonych z nimi wywiadów. Zagadnienia poruszone w tych wywiadach przyczyniły się do wzbogacenia pracy o cenny dla poruszanej problematyki aspekt humanistyczny.

Prace magisterskie

Wyróżnienie

Krzysztof Reszka – Nowe media w służbie integracji i motywacji osób niepełnosprawnych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Baczyński i o. dr Michał Legan

Autor poświęcił swą pracę osobom niepełnosprawnym, których status społeczny, mimo dokonujących się pozytywnych zmian w tej dziedzinie, ciągle jeszcze nie dorównuje pozycji osób pełnosprawnych. Bazując na licznych i dobrze dobranych źródłach, ukazał rolę, jaką w pokonywaniu przez nie barier komunikacyjnych, aktywizacji zawodowej, a także w promowaniu ich własnej twórczości odgrywają wybrane nowe media, a mianowicie portal społecznościowy Facebook, serwis YouTube oraz internetowa encyklopedia Wikipedia. W napisanej z pasją pracy w wykazał, że wbrew potocznej opinii, osoby niepełnosprawne często przewyższają swoimi kwalifikacjami i walorami tych, którzy potrafią jedynie obdarzać je współczuciem.

III nagroda

Krzysztof Sądecki – Problem jakości życia w dyskusji nad dopuszczalnością aborcji, Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek: Filozofia, promotor: prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

Praca dotyczy zagadnienia dopuszczalności aborcji ze względów eugenicznych, często podejmowanego w dyskursie publicznym i stanowiącego przedmiot ostrych polemik, w których argumenty emocjonalne przyćmiewają lub niekiedy nawet zastępują wymagające spokojnej analizy argumenty racjonalne. Zasadniczym problemem postawionym w pracy uczynił Autor dyskusję nad argumentem dotyczącym jakości życia, który jest często eksponowany przez zwolenników aborcji eugenicznej. Po przedstawieniu kategorii jakości życia jako podstawy jego wartościowania oraz wynikających z niej argumentów za przerywaniem ciąży, podjął polemikę ze zwolennikami aborcji eugenicznej, skupiając uwagę na dwóch kwestiach: normatywnym statusie poczętego życia oraz dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Konsekwentnie odrzucając argumenty eugeniczne, jednoznacznie opowiedział się za ochroną poczętego życia.

II nagroda

Wioleta Waloszczyk – Prawno-moralne aspekty ciąży wysokiego ryzyka, Uniwersytet Śląski, kierunek: Nauki o rodzinie, promotor: dr hab., prof. UŚ Antoni Bartoszek

Choć zasadniczą część nagrodzonej pracy stanowiły rozważania skoncentrowane wokół zagadnień prawno-moralnych dotyczących ciąży wysokiego ryzyka, trzeba z naciskiem podkreślić, że Autorka ukazała je w znacznie szerszym kontekście, poddając analizie także medyczne, społeczne i psychologiczne aspekty obarczonej ryzykiem ciąży. To szerokie ujęcie problemu stanowi istotny walor pracy i pozwala potraktować ją jako studium o charakterze interdyscyplinarnym, którego lektura wzbogaca wiedzę czytelnika, a przejrzysty sposób prezentacji poruszanych kwestii sprawia,że dysertację tę czyta się z zainteresowaniem.

I nagroda (ex aequo) – Anna Kubacka i Wiesław Prostko

Anna Kubacka – Prawo rzymskie i kultura etyczna starożytnych wobec dziecka poczętego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek: Prawo, promotor: prof. dr hab. Andrzej Sokala

Autorka podjęła temat niełatwy ze względu fragmentaryczność źródeł oraz niejednorodność ich interpretacji, dostrzegalną w opiniach prezentowanych przez dotychczasowych badaczy zagadnienia. Praca stanowi udane opracowanie tytułowego tematu. Autorka umiejętnie wykorzystała bogatą literaturę przedmiotu i dobrze poradziła sobie z tekstami oryginalnymi. Jasny układ, konsekwentna realizacja wytyczonego celu oraz umiejętność formułowania wniosków popartych klarownie przedstawianymi argumentami, bardzo dobrze świadczą o jej przygotowaniu badawczym. Warto także dodać, że praca napisana jest dobrą polszczyzną, co przy dzisiejszej niskiej, niestety, kulturze języka, stanowi szczególnie pozytywny wyróżnik.

Wiesław ProstkoPolityka ochrony życia dzieci przed narodzeniem w krajach Unii Europejskiej, Akademia Ignatianum w Krakowie, kierunek: Administracja i polityka publiczna, promotor: prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Dotychczasowy brak na polskim rynku wydawniczym opracowań komparatystycznych, traktujących o politykach ochrony życia przed narodzeniem w różnych państwach należących do Unii Europejskiej sprawia, że prezentowana praca, w której Autor przedstawił sytuację w tym zakresie we wszystkich państwach członkowskich tej wspólnoty, stanowi opracowanie o charakterze nowatorskim. Na szczególne podkreślenie zasługuje ukazanie w niej mechanizmów propagandowych i oddziaływań organizacyjno-finansowych wpływających na kształtowanie opcji proaborcyjnej w analizowanych krajach, jak również przedstawienie tak wychowawczej, jak i deprawacyjnej roli prawa w dokonywaniu moralnych wyborów przez obywateli – zwłaszcza w odniesieniu do poczętego życia. Szerokie i umiejętne wykorzystanie literatury przedmiotu, w tym obcojęzycznej, bardzo dobrze świadczy o wysokich kwalifikacjach badawczych Autora.