Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Projekt „Ekologia prokreacji”

W 2014 roku Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego, którego celem było zebranie naukowo udokumentowanych argumentów, ukazujących medyczne i pozamedyczne walory proekologicznego podejścia do przekazywania życia, czyli opcji pro-life. Pomysł zebrania tych argumentów zrodził się z przekonania, że w toczącym się w przestrzeni publicznej dyskursie na temat spraw związanych z ludzką płodnością i prokreacją zwolennikom opcji pro-life zarzuca się niejednokrotnie brak naukowej podbudowy uzasadniającej ich stanowisko. Taka ocena nie sprzyja traktowaniu wysuwanych przez nich racji z należytą powagą. Tymczasem ich stanowisko ma głębokie podstawy naukowe, których źródłem są zbieżne w swojej wymowie wyniki badań prowadzonych w różnych krajach świata.

Ponad dwuletnie prace nad projektem doprowadziły do przygotowania niemal 400-stronicowego opracowania, zawierającego omówienie wyników badań naukowych z tego zakresu, realizowanych w ostatnim ćwierćwieczu w różnych krajach świata i publikowanych w głównej mierze w światowych periodykach medycznych. Opracowanie to zostało opublikowane w 2016 roku w formie książki pt. Ekologia prokreacji – vademecum. W książce, wydanej w nakładzie 7 tysięcy egzemplarzy, składającej się z kilkunastu rozdziałów poświęconych kluczowym zagadnieniom dotyczącym płodności i zdrowia reprodukcyjnego, znalazły się także informacje o placówkach służących pomocą w sprawach związanych z prokreacją (telefony zaufania, okna życia, domy samotnej matki, ośrodki adopcyjne). Publikacja ta, stanowiąca przydatne źródło wiedzy dla działaczy pro-life, dziennikarzy i polityków, została bezpłatnie rozprowadzona wśród przedstawicieli środowisk opiniotwórczych. W celu umożliwienia dostępu do zawartych w niej treści szerokim kręgom społeczeństwa, jej egzemplarze rozesłano także do 90 bibliotek uniwersyteckich i akademickich oraz do 400 bibliotek publicznych funkcjonujących na terenie poszczególnych województw.

W latach 2017-2018 przeprowadzono prace nad przygotowaniem drugiej edycji tej książki. Zachowując dotychczasowy układ treści, wzbogacono zawartość merytoryczną poszczególnych rozdziałów o informacje płynące z badań naukowych, których wyniki zostały opublikowane już po ukazaniu się pierwszego wydania książki. Zaktualizowano także informacje, zamieszczone w rozdziale zatytułowanym „Dodatek. Alternatywy”, dotyczące możliwości nawiązania kontaktu z placówkami, które osobom zainteresowanym służą pomocą w sprawach związanych z prokreacją. Drugie wydanie książki jest dostępne na stronie internetowej: www.ekologiaprokreacji.pl

Osoby zaangażowane w realizację projektu:

dr n. med. Przemysław Binkiewicz: ginekolog, prowadzi gabinety lekarskie w Bytomiu i w Gliwicach

mgr Natalia Ejtminowicz: absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

dr n. med. Justyna Ferek: specjalista neonatolog, ultrasonografista, absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent w Klinice Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, nauczyciel akademicki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

mgr Maciej Hammer: tłumacz, absolwent Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr n. hum. Krystyna Kluz: socjolog, wieloletni wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

lek. med. Ewa Ślizień-Kuczapska: specjalista ginekolog-położnik w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym św. Zofii w Warszawie, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, wykładowca, prelegent

mgr Katarzyna Urban: ekonomistka MBA, absolwentka studiów historycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, działaczka społeczna, zaangażowana na rzecz przeciwdziałania zjawisku głodu w Afryce.

www.ekologiaprokreacji.pl

Zachęcamy do wspierania tego projektu osoby, które podobnie jak my uważają, że wiedza jest jednym z najbardziej pasjonujących narzędzi wspierających życie.

Bank Pekao SA Oddział w Krakowie 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Nasze inicjatywy