Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Fundusz Dziecka Chorego

Celem Funduszu Dziecka Chorego jest wsparcie matek posiadających niepełnosprawne dzieci. Pomoc jest adresowana do rodzin w ciężkiej sytuacji materialnej, z przeznaczeniem na rehabilitację, zakup sprzętu medycznego, lekarstw i artykułów potrzebnych dla chorego dziecka. W sumie można otrzymać 5000 zł na jedno chore dziecko.

Regulamin Funduszu Dziecka Chorego

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:

Dziecko – oznacza dziecko chore i/lub niepełnosprawne, które jest objęte pomocą w ramach Funduszu
Fundusz – oznacza Fundusz Dziecka Chorego
Kobieta w ciąży – kobieta w cięży, której nienarodzone dziecko jest chore i/lub niepełnosprawne
Rodzina – oznacza rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym
Stowarzyszenie – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
Sekretariat Stowarzyszenia – oznacza siedzibę Stowarzyszenia w Krakowie, przy ul. Krowo­derskiej 24/1
Zarząd – oznacza Zarząd Stowarzyszenia, w skład, którego wchodzą: Wojciech Zięba, Katarzyna Urban, Maria Rzegocka-Piela, Bożena Kawecka i Adam Kisiel.

I. Cele funduszu:

 1. wsparcie finansowe kobiet w ciąży z dzieckiem chorym i/lub niepełnosprawnym znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
 2. wsparcie finansowe rodzin z dzieckiem chorym i/lub niepełnosprawnym znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
 3. ułatwienie podjęcia decyzji o urodzeniu przez kobietę dziecka chorego i niepełno­sprawnego,
 4. współfinansowanie kosztów związanych z rehabilitacją i utrzymaniem dziecka niepełno­sprawnego.

II. Adresaci pomocy:

 1. Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.
 2. Kobiety w ciąży, których dziecko jest chore i niepełnosprawne znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

III. Forma pomocy:

 1. Pomoc jest przyznawana w odpowiedzi na otrzymywane podanie wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka.
 2. Objęta pomocą rodzina lub kobieta w ciąży otrzymuje wsparcie w łącznej wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wypłaty pomocy są dokonywane w dziesięciu równych, miesięcznych transzach po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każda.
  W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę na wydatko­wanie pomocy w innych okresach.
 3. Kobieta w ciąży otrzyma pomoc finansową z par. III pkt. 2 po urodzeniu dziecka.
  W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę na wsparcie już w trakcie trwania ciąży.
 1. Pomoc może zostać wykorzystana na:
  • leczenie i rehabilitację,
  • zakup sprzętów potrzebnych dla dziecka (wózek, łóżeczko, wanienka, sprzęt rehabilitacyjny itp.),
  • zakup ubranek i pieluch,
  • zakup lekarstw i szczepionek dla dziecka,
  • zakup żywności dla dziecka (dot. zaleconej przez specjalistę diety i/ lub suplementacji),
  • koszty specjalistycznych wizyt i badań lekarskich dziecka.
 2. Koszty poniesione w czasie trwania funduszu będą rozliczane na podstawie przedstawionych imiennych rachunków/faktur w terminie 7 dni od daty ich dostarczenia do sekretariatu Stowarzyszenia. Wypłaty będą dokonywane według transz podanych w par. III punkt 2 niniejszego regulaminu funduszu.

IV. Zasady przyznawania pomocy:

 1. Wsparcie przyznawane jest decyzją Zarządu Stowarzyszenia w odpowiedzi na otrzymywane podanie wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka.
 2. Zarząd podejmuje decyzje o przyznaniu pomocy po rozpatrzeniu podań, których wzór znajduje się poniżej.
 3. Podania można składać przez cały rok.
 4. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć prawidłowo wypełnione i posiadające wszystkie wymagane załączniki podanie do miesiąca od daty rejestracji wniosku w sekretariacie Stowarzyszenia.
 5. Podania można składać osobiście lub przesłać pocztą.
 6. Wszystkie osoby, które złożyły podania o pomoc zostaną poinformowane pisemnie o decyzji Zarządu.

V. Zobowiązania rodziny lub kobiety w ciąży otrzymującej pomoc:

 1. Rodzina lub kobieta w ciąży zobowiązuje się złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
 2. Rodzina lub kobieta w ciąży zobowiązuje się wykorzystać otrzymaną pomoc wyłącznie dla dobra dziecka niepełnosprawnego.
 3. W przypadku zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem rodzina lub kobieta w ciąży zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Stowarzyszenie.
 4. Kobieta w ciąży (w przypadku, gdy Zarząd zadecyduje o wypłatacie pieniędzy jak w par. III pkt. 3) zobowiązuje się dostarczyć w terminie do 90 dni od porodu kserokopię aktu urodzenia dziecka wydanego nie wcześniej niż w 8 tygodniu od urodzenia dziecka oraz przedstawić do wglądu właściwemu pracownikowi Stowarzyszenia oryginał tego dokumentu.

VI. Fundusz finansowany jest ze środków własnych w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia.

VII. Zarząd może zdecydować o zaprzestaniu wypłacania pomocy:

 • w przypadku podejrzenia zaprzestania przez rodzinę lub kobietę w ciąży sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • gdy rodzina lub kobieta w ciąży zaprzestanie rozliczania się za pomocą faktur.

VIII. Zarząd rezerwuje sobie prawo kontroli miejsca zamieszkania rodziny z dzieckiem w celu stwierdzenia czy rzeczywiście rodzina sprawuje nad opiekę nad dzieckiem i czy wykorzystuje zakupione z Funduszu sprzęty. Kontroli może dokonać komisja powołana przez Zarząd. Rodzina lub kobieta w ciąży zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie takiej kontroli.

Zapoznałam/-łem się z regulaminem Funduszu Dziecka Chorego i akceptuję go.

 

………………………………….……                         …………………………

/miejscowość i data/                                                         /podpis/

Wszelkich informacji o zapomogach udzielamy  pod numerem telefonu: 12 421-08-43 lub mailowo: pomoc@pro-life.pl

Do pobrania:

Regulamin „Funduszu Dziecka Chorego”
Podanie o wsparcie z „Funduszu Dziecka Chorego”

 

Nasze inicjatywy