Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Akademicki Konkurs pro-life rozstrzygnięty

24 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięta została pierwsza edycja Konkursu Akademickiego na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life. Konkurs zorganizowany był przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Nadesłano 23 prace, w tym 16 magisterskich i 7 licencjackich z 12 uczelni z całej Polski. Komisja konkursowa kierowana przez przewodniczącego Rady Ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, prof. dr hab. Franciszka Adamskiego, nagrodziła następujące prace:

Iwona Stroka – I nagroda za pracę magisterską: Problem dzieciobójstwa na terenie województwa śląskiego, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Jarosz

Alicja Bańczyk – II nagroda za pracę magisterską: Zaprzestanie uporczywej terapii na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lambert i inni przeciwko Francji, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Michała Kowalskiego

Piotr Guzdek – III nagroda za pracę magisterską: Poronienie samoistne jako problem społeczny, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Urszuli Dudziak, prof. KUL

Urszula Krupa (Białka) – wyróżnienie za pracę magisterską: Etyczno-społeczne aspekty komercjalizacji współczesnej medycyny na przykładzie związków lekarzy z przemysłem farmaceutycznym, przygotowaną pod kierunkiem ks. dr. hab. Andrzeja Muszali, prof. UPJPII

Katarzyna Waliczek – wyróżnienie za pracę magisterską: Aborcja – dobro czy zło dla płodu z wadą wrodzoną? Analiza na podstawie kazusu R.R. przeciwko Polsce, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. Włodzimierza Galewicza

Dominik Cwikła – II nagroda za pracę licencjacką: Lobbing aborcyjny w polskich mediach, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Mieczysława Ryby, prof. WSKSiM

Joanna Kucia – III nagroda za pracę licencjacką: Analiza poziomu wiedzy i postawy małżeństw ze stażem 0-10 lat odnośnie NaProTECHNOLOGY, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Edyty Barnaś

Aleksandra Strzelecka – wyróżnienie za pracę licencjacką: Rola Teresy Strzembosz w historii i rozwoju domów samotnej matki w Polsce, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW

konkurs-akademicki-2017-01Wszyscy laureaci za swoje zaangażowanie się w kształtowanie postaw pro-life zostali uhonorowani możliwością publikacji wybranych fragmentów swej pracy, a także otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe.

Laureatka I nagrody, Iwona Stroka w swojej pracy magisterskiej zwróciła uwagę na wieloaspektowy problem dzieciobójstwa na terenie woj. Śląskiego. Autorka wykorzystała szeroką bazę źródłową, a mianowicie akta sądowe, dokumentację policyjną, a także wypowiedzi sędziów orzekających w sprawach dzieciobójstwa. Autorka postulowała organizowanie kampanii społecznych informujących o formach pomocy dla kobiet ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie obowiązkowej terapii psychologicznej dla kobiet, które dopuściły się zabójstwa własnych dzieci. Podkreśliła także konieczność położenia większego nacisku w procesie wychowywania dzieci i młodzieży, a także do odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Praca magisterska Alicji Bańczyk dotyczyła problemów związanych z ostatnim etapem życia ludzkiego. Autorka podjęła niezwykle ważny i aktualny temat problemów prawnych pojawiających się z zakończeniem życia człowieka. W pracy poruszyła problem tzw. uporczywej terapii, zarysowując jednocześnie perspektywę cienkiej granicy, jaka przebiega między uporczywą terapią a eutanazją. Praca prezentuje poziom merytoryczny, który zdecydowanie przekraczał wymagania stawiane pracom magisterskim.

Piotr Guzdek podjął się wyjątkowo trudnego zagadnienia. Dokonał wielostronnej analizy problemu poronień samoistnych, stanowiącego niepowodzenie prokreacyjne o dużym zasięgu społecznym. Jego praca zawierała również bardzo konkretne i cenne uwagi uwrażliwiające personel medyczny, duszpasterzy, bliższe i dalsze otoczenie społeczne rodziców, którzy przeżyli śmierć swego nienarodzonego dziecka, na potrzebę pełnego szacunku i delikatności odniesienia do poniesionej przez nich straty.

II nagrodę za pracę licencjacką zdobył Dominik Cwikła. W swojej pracy przedstawił sposób działania lobby aborcyjnego, zarówno w kwestii merytorycznej, jak i wpływania na emocje odbiorców. Ukazał także kulisy finansowego zaplecza lobbingu aborcyjnego. Jak sam przyznał, tym tematem zajął się z przyczyn światopoglądowych: „Obrona życia od lat jest dla mnie sprawą ważną, w którą się angażuję jak tylko jest możliwość”.

Joanna Kucia w swojej pracy licencjackiej poruszyła temat płodności człowieka, wskazując na przyjęte w literaturze medycznej podziały zaburzeń płodności i czynniki im sprzyjające. Wyciągnęła wnioski z przeprowadzonych przez siebie badań empirycznych podkreślając potrzebę podnoszenia świadomości małżeństw w zakresie problematyki płodności, a także zwiększania zaangażowania lekarzy ginekologów w rozpowszechnianie wiedzy o naprotechnologii.

Konkurs został zorganizowany w celu rozwijania wśród młodzieży akademickiej zainteresowania problematyką pro-life oraz popierania badań dotyczących obrony życia ludzkiego na różnych jego etapach i w różnych warunkach społeczno-kulturowych.

konkurs-akademicki-2017-10

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Konkurs ma charakter cykliczny. Termin nadsyłania prac do drugiej edycji konkursu mija 31 października 2017 roku. Więcej informacji na: www.pro-life.pl/konkurs-akademicki

 

JB
Fot.: JB

 

Nasze inicjatywy