Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Artykuły z San Jose

Ważna deklaracja poparta przez polskich obrońców życia.

Artykułom z San Jose, deklaracji prawników oraz innych ekspertów z różnych krajów świata stwierdzającej, że w prawie międzynarodowym nie istnieją zobowiązania do dostarczania aborcji, poparcia udzielili dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Zachęcamy do zapoznania się z tą ważną deklaracją.

Artykuł 1. Faktem naukowym jest, że nowe życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia.

Artykuł 2. Każde ludzkie życie jest kontinuum, która zaczyna się w momencie poczęcia i rozwija się w kolejnych stadiach, aż do śmierci. Nauka nadaje różne nazwy tym stadiom, włączając w to: zygotę, blastocystę, embrion, płód, noworodek, dziecko, nastolatka i dorosłego. To nie zmienia naukowego konsensusu, że w każdym punkcie rozwoju każdy człowiek jest żyjącym członkiem rodzaju ludzkiego.

Artykuł 3. Od momentu poczęcia każde nienarodzone dziecko jest ze swej natury ludzką istotą.

Artykuł 4. Wszystkie ludzkie istoty, jako członkowie rodziny ludzkiej, mają prawo do uznania ich przyrodzonej godności i ochrony ich niezbywalnych ludzkich praw. Jest to uznane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w innych międzynarodowych aktach.

Artykuł 5. Nie istnieje prawo do aborcji w prawie międzynarodowym – ani w drodze zobowiązań traktatowych, ani na mocy międzynarodowego prawa zwyczajowego. Żaden traktat Narodów Zjednoczonych nie może być trafnie cytowany jako ustanawiający lub uznający prawo do aborcji.

Artykuł 6. Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) oraz inne traktatowe gremia monitorujące zwróciły się do rządów, aby zmieniły swoje prawo dotyczące aborcji. Te gremia jawnie lub pośrednio zinterpretowały międzynarodowe traktaty jako zawierające prawo do aborcji.

Traktatowe organy monitorujące nie mają władzy – ani na mocy traktatów, które je powołały, ani na mocy ogólnego prawa międzynarodowego – do takiej interpretacji tych traktatów, która stwarza nowe obowiązki państwa lub zmienia istotę tych traktatów.
W związku z tym każde gremium, które tak interpretuje traktat, że zawiera on prawo do aborcji, działa ponad władzą i wbrew swojemu mandatowi. Takie działania ultra vires nie stwarzają żadnych zobowiązań prawnych dla krajów członkowskich ani też państwa nie powinny ich akceptować jako przyczyniających się do formowania nowego zwyczajowego prawa międzynarodowego.

Artykuł 7. Zapewnienia przez międzynarodowe agencje lub organy pozarządowe, że aborcja jest prawem człowieka są fałszywe i powinny być odrzucone. Nie istnieje żadne międzynarodowe zobowiązanie prawne do umożliwiania dostępu do aborcji na podstawie jakichkolwiek przesłanek, w tym m.in. przesłanek: zdrowia, prywatności, seksualnej autonomii lub braku dyskryminacji.

Artykuł 8. Na podstawie fundamentalnych zasad interpretacji traktatów prawa międzynarodowego oraz zgodnie z wymogami działania w dobrej wierze oraz pacta sunt servanda oraz przyjmując odpowiedzialność za obronę życia swoich obywateli, państwa mogą i powinny powoływać się na traktaty gwarantujące prawo do życia jako na zawierające odpowiedzialność państwa za obronę dziecka nienarodzonego przed aborcją.

Artykuł 9. Rządy i członkowie społeczeństwa powinni zapewnić, żeby krajowe rozwiązania prawne i polityki chroniły prawo do życia człowieka od poczęcia. Powinny także odrzucić i potępić naciski zmierzające do przyjęcia praw, które legalizują oraz depenalizują aborcję.
Gremia monitorujące, agencje Narodów Zjednoczonych i urzędnicy, regionalne i państwowe sądy oraz inne powinni zaprzestać ukrytego lub jawnego domagania się prawa do aborcji na podstawie prawa międzynarodowego.

Kiedy pojawiają się takie fałszywe żądania lub wywierana jest presja, państwa członkowskie powinny domagać się od Narodów Zjednoczonych wyciągnięcia za to odpowiedzialności.

Dostarczyciele pomocy rozwojowej nie powinni finansować aborcji. Nie powinni uzależniać udzielenia pomocy od akceptacji aborcji przez otrzymującego tę pomoc.
Międzynarodowe programy opieki nad matką i dzieckiem powinny zapewniać pomyślne rozwiązanie ciąży zarówno dla matki jak i dziecka oraz pomagać matkom przyjąć nowe życie w każdych okolicznościach.

My prawnicy-specjaliści od praw człowieka i adwokaci, naukowcy, wybierani urzędnicy, dyplomaci oraz eksperci w dziedzinie medycyny i prawa międzynarodowego niniejszym zatwierdzamy te Artykuły.

Podpisano:
San Jose, Costa Rica
25 marca 2011 r.

Podpisali:

Lord David Alton, House of Lords, Great Britain
Carl Anderson, Supreme Knight, Knights of Columbus
Giuseppe Benagiano, Professor of Gynecology, Perinatology and Childcare Universita la Sapienza, Rome, former Secretary General International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)
Hon. Javier Borrego, former Judge, European Court of Human Rights
Christine Boutin, former Cabinet Minister Government of France, current president Christian Democratic Party
Benjamin Bull, Chief Counsel, Alliance Defense Fund
Hon. Martha De Casco, Member of Parliament, Honduras
Hon. Tom Coburn M.D., Member, United States Senate
Jakob Cornides, human rights lawyer
Professor John Finnis, Oxford University, University of Notre Dame
Professor Robert George, McCormick Professor of Jurisprudence, Princeton University, former member of the Presidents Council on Bioethics
Professor John Haldane, Professor of Philosophy, University of St. Andrews
Patrick Kelly, Vice President for Public Policy, Knights of Columbus
Professor Elard Koch, Faculty of Medicine, University of Chile
Professor Santiago Legarre, Professor of Law, Pontificia Universidad Catolica Argentina
Leonard Leo, Former Delegate to the UN Human Rights Commission
Yuri Mantilla, Director, International Government Affairs, Focus on the Family
Hon. Elizabeth Montfort, former Member of the European Parliamant
Cristobal Orrego, Professor of Jurisprudence, University of the Andes (Chile)
Gregor Puppinck, Executive Director, European Center for Law and Justice
Ambassador Grover Joseph Rees, former US Ambassador to East Timor, Special US Representative to the UN on social issues
Austin Ruse, President, C-FAM
William Saunders, Human Right Lawyer, Senior Vice President, Americans United for Life, former delegate to the UN General Assembly
Alan Sears, President, CEO and General Counsel, Alliance Defense Fund
Marie Smith, President, Parliamentary Network for Critical Issues
Professor Carter Snead, Member, International Bioethics Committee, UNESCO and former U.S. Permanent Observer to the Council of Europes Steering Committee on Bioethics, University of Notre Dame School of Law
Douglas Sylva, Delegate to the UN General Assembly
Hon. Francisco Tatad, former Majority Leader, Philippine Senate
Hon. Luca Volonte, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, President of the European Peoples Party (PACE)
Lord Nicholas Windsor, Member of the Royal Family of the United Kingdom
Susan Yoshihara, Director, International Organizations Research Group
Anna Zaborska, Member of the European Parliament, former Chair, Womens Committee of the European Parliament

Nasze inicjatywy