Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Chcemy mieć głos w sprawie ratyfikacji konwencji o przemocy

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, do której należy Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, skierowała list otwarty do Premiera RP Donalda Tuska.

Zwraca w nim uwagę na nierówne traktowanie organizacji pozarządowych i apeluje o spotkanie w sprawie ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

 

Poniżej pełna treść listu i komunikat prasowy

Poznań, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 19 marca 2014 r. zwróciliśmy się do Pana Premiera, w imieniu ponad stu organizacji prorodzinnych, o spotkanie w sprawie rozważanej ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Stambuł 11.V.2011). O rozmowę w tej sprawie zabiegaliśmy także przed podpisaniem tej Konwencji, co miało miejsce w grudniu 2012 r.

Na naszą prośbę o spotkanie z Panem Premierem, na którym zamierzaliśmy przedstawić m.in. opinie naukowe wskazujące na negatywne konsekwencje ewentualnego wprowadzenia w nasze życie społeczne rozwiązań Konwencji, otrzymaliśmy odpowiedź od Pani Pełnomocnik ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz. Pani Minister przedstawia w nim swoją, pozytywną wizję Konwencji, załącza dwie opinie prawne na ten temat i wyraża gotowość do spotkania z naszymi przedstawicielami.

Z pełnym szacunkiem dla propozycji Pani Pełnomocnik, nie możemy się na nią zgodzić, zależy nam bowiem na spotkaniu się z Panem Premierem. Mamy nadzieję, że przedstawiciele ponad stu organizacji prorodzinnych mają podobne prawo do wyrażenia swojej opinii w sprawie niezwykle ważnej Konwencji, jak pojedyncza organizacja Stowarzyszenie Kongres Kobiet, która miała możliwość spotykać się z Panem Premierem w tej sprawie już dwukrotnie.

Nadto Pani Pełnomocnik Kozłowska – Rajewicz, w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki Elżbiety Radziszewskiej, prezentuje poglądy jednostronne, nie jest skłonna do otwartej dyskusji i przyjmowania uzasadnionych argumentów. W sprawie Konwencji wiele razy publicznie zabierała głos, który był zbieżny ze stanowiskiem feministycznym prezentowanym przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet. W tej sytuacji przedstawienie Panu Premierowi naszych odmiennych opinii wydaje się szczególnie ważne.

Mając na uwadze wagę problemu i znaczenie autentycznych konsultacji społecznych, prosimy Pana Premiera o spotkanie, na którym przedstawimy rozpoznane zagrożenia związane z ratyfikacją tej Konwencji. Nasze stanowisko w tej sprawie jest zbieżne z opinią Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną w komunikacie z 13.03.2014 r.: „(…) Polska ma już obecnie wystarczające rozwiązania prawne, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Nie ma żadnej potrzeby wprowadzania rozwiązań opartych na redefinicji takich pojęć, jak np. płeć, rodzina czy małżeństwo. Niebezpieczeństwa przyjęcia tej konwencji dostrzegają liczne środowiska prorodzinne i kobiece oraz przedstawiciele środowisk naukowych”.

Pozwalamy sobie też załączyć materiały z Konferencji, jaka odbyła się w Sejmie na temat tej Konwencji w dniu 4 lutego 2014 r., a także stanowisko Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej – Ordo Iuris, z nadzieją, że pozwolą one lepiej zrozumieć nasz głęboki sprzeciw wobec ewentualnej ratyfikacji tej Konwencji.

Z poważaniem

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki – Prezes
Anna Dyndul – Sekretarz

Do wiadomości:
– Pani Agnieszka Kozłowska Rajewicz – Pełnomocnik Rządu ds., Równego Traktowania
– środki masowego przekazu

 

Komunikat Prasowy

W związku ze spotkaniem Pana Premiera ze Stowarzyszeniem Kongres Kobiet, jakie jest planowane 10 maja 2014 r., jesteśmy zmuszeni wyrazić rozczarowanie faworyzowaniem jednej organizacji pozarządowej, a pomijaniem innych.

Pan Premier spotkał się w ostatnim czasie dwukrotnie z przedstawicielkami stowarzyszenia Kongres Kobiet i wysłuchał ich opinii m.in. na temat Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Jako przedstawiciele ponad stu organizacji prorodzinych wystąpiliśmy do Pana Premiera z prośbą o spotkanie przed podpisaniem przez rząd tej Konwencji, a następnie ponownie przed decyzją o skierowaniu jej do ratyfikacji. Niestety nasze prośby o spotkanie z Panem Premierem nie zyskały pozytywnej odpowiedzi.

Taka sytuacja świadczy o nierównym traktowaniu organizacji pozarządowych i konsultacji swoich projektów tylko z wybranymi podmiotami, które nie są reprezentatywne dla obszaru związanego z szeroko pojęta polityka społeczną.

W załączeniu ostatnia prośba o spotkanie z panem Premierem z dnia 24 kwietnia 2014 r.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Paweł Wosicki – Prezes

Nasze inicjatywy