Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

II Konkurs Akademicki na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life rozstrzygnięty!

23 lutego 2018 r. rozstrzygnięta została druga edycja konkursu na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life. Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Konkurs powstał w celu rozwijania wśród młodzieży akademickiej zainteresowania problematyką pro-life a także w celu promocji życia jako wartości o fundamentalnym znaczeniu zarówno dla egzystencji poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw. Wyrazem tego zainteresowania jest podejmowanie przez studentów takich badań, które dotyczą zagadnień pro-life ujmowanych z perspektywy studiowanej przez nich dyscypliny.

Na konkurs nadesłano 20 prac, w tym 14 magisterskich i 6 licencjackich z 12 uczelni z całej Polski.

Komisja konkursowa, kierowana przez przewodniczącego Rady Ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, prof. dr hab. Franciszka Adamskiego, po przeanalizowaniu opinii przedstawionych przez recenzentów oceniających nadesłane na konkurs prace, postanowiła przyznać trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia w kategorii prac magisterskich oraz jedną nagrodę i jedno wyróżnienie w kategorii prac licencjackich:

Prace magisterskie

I nagroda została przyznana Annie Bogdanowicz za pracę: Status embrionu i płodu w prawie polskim (Uniwersytet Gdański – Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo)

Autorka pracy, której przyznano w tym konkursie najwyższą lokatę w kategorii prac magisterskich, nie ograniczała swych rozważań poświęconych statusowi embrionu i płodu ludzkiego do przedstawienia tylko rozwiązań przyjętych w tym zakresie na gruncie polskiego systemu prawnego, ale ukazywała je na płaszczyźnie prawa międzynarodowego, uwzględniając akty prawne o zasięgu uniwersalnym wydane przez ONZ oraz o zasięgu regionalnym – wydane przez europejskie gremia prawodawcze. Praca została wzbogacona o osobiste refleksje Autorki dotyczące takich zagadnień, jak początek życia ludzkiego, rozwój dziecka w okresie prenatalnym, czy postawa lekarzy wobec poczętego życia.

II nagroda została przyznana Magdalenie Zatyce za pracę: Konflikty wartości w opiece medycznej nad noworodkiem urodzonym na granicy przeżycia ( Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek: pielęgniarstwo)

Autorka tej pracy przedstawiła problem opieki neonatologicznej, jakim są konflikty wartości w opiece nad wcześniakiem urodzonym na granicy przeżycia. Autorka ukazuje je w dwojakim ujęciu – najpierw teoretycznym, przedstawiając typowe konflikty wartości występujące na gruncie neonatologii oraz współcześnie obowiązujące rekomendacje etyczne dotyczące postępowania ze skrajnie niedojrzałymi wcześniakami, a następnie w ujęciu empirycznym.

III nagroda została przyznana Karolinie Prońskiej za pracę: Moralna ocena aborcji eugenicznej w świetle wybranej literatury (Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, kierunek: nauki o rodzinie)

Autorka, bazując na bardzo obszernej literaturze ukazała problem tzw. aborcji eugenicznej, czyli dokonywanej w sytuacji stwierdzenia wad genetycznych u nienarodzonego dziecka. Przedstawiła ją w kontekście rozważań poświęconych moralnej ambiwalencji kategorii jakości życia.

Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymali:

Ks. Aliaksei Papliouka za pracę: Ideologia gender jako zagrożenie dla istoty małżeństwa rodziny w polskiej debacie publicznej (Uniwersytet Poznański)

Autor poddał analizie destrukcyjny wpływ gender na małżeństwo i rodzinę, czyli te instytucje, które stanowią najbardziej właściwe środowisko dla powstania i rozwoju ludzkiego życia.

Marta Chorzępa za pracę: Przysposobienie dziecka poczętego (Uniwersytet Wrocławski)

Praca dotyczyła nieistniejącego dotychczas w polskim systemie prawnym, natomiast postulowanego rozwiązania, którego wprowadzenie mogłoby mieć doniosłe i pozytywne skutki społeczne, przyczyniając się z jednej strony do ograniczenia liczby dokonywanych aborcji, a z drugiej do zapewnienia poczętym, a niechcianym przez biologicznych rodziców dzieciom, bezpiecznego startu w życie i rozwoju w rodzinach adopcyjnych.

W kategorii prac licencjackich nie przyznano I i III nagrody, natomiast II nagrodę otrzymała Natalia Trzeciak za pracę: Specyfika opieki nad pacjentką ze stwierdzoną wadą letalną płodu z uwzględnieniem opieki hospicjum perinatalnego – studium przypadku (Uniwersytet Medyczny – Wrocław).

W pracy łączą się wątki dotyczące zarówno początku, jak i końca życia. Autorka podjęła ten niełatwy z psychologicznego punktu widzenia temat, czyniąc przedmiotem swych rozważań przypadek ciężarnej kobiety, która zdecydowała się urodzić dziecko, mimo stwierdzenia u niego poważnej wady wrodzonej, niwelującej wszelkie szanse na przeżycie.

Wyróżnienie w kategorii prac licencjackich przyznano Natalii Anhalt za pracę: Dzieci jako współcześni żołnierze. Wykorzystywanie nieletnich do działań zbrojnych (Uniwersytet Gdański).

Autorka dokonała analizy takich zagadnień, jak przyczyny udziału dzieci w konfliktach zbrojnych, przebieg procesu ich rekrutacji oraz szkolenia i, co szczególnie ważne, traumatyczne skutki udziału w działaniach zbrojnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego, które rzutują w istotny sposób na społeczne funkcjonowanie nieletnich żołnierzy.

konkurs-akademicki-2017-rozstrzygniecie-11

W swojej wypowiedzi Anna Bogdanowicz, zwyciężczyni I nagrody, zachęcała wszystkich absolwentów studiów licencjackich i magisterskich (2018) do wzięcia udziału w III Konkursie Akademickim. „Musimy mieć odwagę bronić własnego zdania, aby mówić co mamy w sercu i jakie wartości wyznajemy. Też mamy o tym pisać, aby się tego nie bać i nie wstydzić”.

Wszyscy laureaci za swoje zaangażowanie się w kształtowanie postaw pro-life zostali uhonorowani możliwością publikacji wybranych fragmentów swej pracy, a także otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe.

Wszystkim Laureatom i Promotorom prac serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Zachęcamy także tegorocznych magistrantów i absolwentów studiów licencjackich do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, którzy obronią prace dotyczące problematyki pro-life z następujących zagadnień: życie ludzkie jako wartość; rozwój i działalność ruchu pro-life w różnych krajach i regionach świata; konteksty i formy obrony zagrożonego życia ludzkiego w różnych jego fazach – od poczęcia do naturalnej śmierci; strategie kształtowania postaw pro-life w społeczeństwie; ekologia prokreacji; godne umieranie.

Termin zgłaszania prac do 31 października 2018 roku. Szczegóły konkursu i regulamin na stronie: www.pro-life.pl, zakładka – Konkurs akademicki 2018.

 

Joanna Banasik
PSOŻCz
Fot.: Joanna Banasik

 

Nasze inicjatywy