Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

„Nie!” dla ratyfikacji konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Z uwagi na wprowadzenie do porządku najbliższych obrad Sejmu (24-26.09.2014 r.) ustawy ratyfikującej ideologiczną konwencję Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, organizacje kobiece i prorodzinne skierowały do Marszałka Sejmu list z wnioskiem o pilne spotkanie z przedstawicielami tych organizacji. Oto treść tego listu:

Warszawa, 23.09.2014 r.

Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z uwagi na wprowadzenie do porządku najbliższych obrad Sejmu (24-26.09.2014 r.) ustawy wprowadzającej ideologiczną Konwencję Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwracamy się o pilne spotkanie przedstawicieli ogólnopolskich organizacji kobiecych i prorodzinnych z Marszałkiem Sejmu RP.

Sejm zmierza do pilnej ratyfikacji tej konwencji, chociaż nie była ona konsultowana ze społeczeństwem, w tym z organizacjami prorodzinnymi. Konwencja ta mimo zbliżającego się drugiego czytania ustawy ratyfikującej nie była skierowana do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej oraz Sejmowej Komisji Edukacji celem zasięgnięcia ich opinii, choć jej treść dotyczy obszaru działania tych komisji.

W tej sytuacji prosimy o wycofanie ustawy ratyfikacyjnej z najbliższych obrad Sejmu, skierowanie jej do właściwych komisji sejmowych oraz przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych.

Wnosimy o to, mając na uwadze ogromne zmiany społeczne, jakie przewiduje Konwencja Rady Europy. Nie wprowadza ona nowych instrumentów przeciwdziałania przemocy, przeciw której zdecydowanie jesteśmy.

Kwestionujemy tę Konwencję ponieważ:

  • Polska posiada dostateczny system przeciwdziałania przemocy domowej, a konwencja nie przewiduje nowych instrumentów w tym zakresie. Konwencja pod pozorem przeciwdziałania przemocy wprowadza rozwiązania nacechowane ideologicznie;
  • bazuje na ideologii gender, a jej ratyfikacja narusza art. 25 ust. 2 Konstytucji RP, który zobowiązuje władze publiczne do bezstronności w sprawach światopoglądowych i filozoficznych;
  • walczy ze stereotypami do których zalicza małżeństwo i tradycję;
  • jest sprzeczna z założeniami Konstytucji RP, gdyż uznaje tradycję, dorobek cywilizacyjny, rodzinę, ojcostwo i macierzyństwo za potencjalne źródło opresji, które powinno zostać wykorzenione;
  • zagraża więziom rodzinnym i małżeńskim chronionym przez art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że nakazuje uznawać dowolnie określone role i zachowania za wyznacznik płci, a w konsekwencji wymusza instytucjonalizację tzw. nowych form rodzinnych;
  • narzuca genderową definicję płci, która wprowadziłaby zamęt do polskiego systemu prawnego, a zwłaszcza prawa rodzinnego;
  • przewiduje wprowadzenie do programów nauczania treści, które w polskim społeczeństwie są nieakceptowane (m.in. nauczanie o niestereotypowych rolach płciowych) oraz sprzeczne z art. 48 ust. 1 Konstytucji RP, który przyznaje rodzicom prawo do decydującego wpływu na kształt edukacji ich dzieci;
  • wprowadza międzynarodowy system monitorowania realizacji konwencji, przez co pozbawia nas suwerenności w sprawach dotyczących rodziny i tworzy mechanizm mogący służyć wywieraniu nacisku na Polskę w kierunku akceptacji rozwiązań nacechowanych ideologicznie;
  • jej wprowadzenie rodzi znaczne koszty budżetu państwa.

Z poważaniem

Ewa Kowalewska – Forum Kobiet Polskich (zrzesza 47 organizacji kobiecych)
Paweł Wosicki – Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (zrzesza 87 organizacji prorodzinnych)
Joanna Krupska – Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”
Maria Wilczek – Polski Związek Kobiet Katolickich
Magdalena Korzekwa – CitizenGo
Antoni Zięba – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
Piotr Zajkowski – Warszawscy Obrońcy Życia i Rodziny
Maria Ryś – Prezes Stowarzyszenia Uniwersyteckiego Fides et Ratio
Waldemar Jaroszewicz – Civitas Christiana Oddział w Gdańsku
Jan Klawiter – Fundacja „Słowo”
Waldemar Wasiewicz – Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza

Kontakt: Anna Dyndul – sekretarz PFROŻ – tel. 696 028 524

 

Nasze inicjatywy