Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej, ideologicznej konwencji Rady Europy!

Apeluję o mobilizację i podjęcie działań obywatelskich, aby zablokować ratyfikację „Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Ustawa ratyfikacyjna została ponownie skierowana do połączonych sejmowych Komisji: Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych, które rozpatrują poprawki zgłoszone przez PiS i SP. W tym czasie chciałbym zachęcić do modlitwy oraz konkretnych działań obywatelskich, aby parlamentarzyści dostrzegli zagrożenie płynące z ratyfikacji konwencji.

W kontekście debaty nad przyjęciem konwencji warto przytoczyć kilka fragmentów artykułu Genderowy paradygmat, autorstwa dr Joanny Banasiuk (doktora nauk prawnych, wiceprezesa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris), opublikowanego w „Naszym Dzienniku”. Dr Joanna Banasiuk, analizując uzasadnienie do projektu ustawy ratyfikacyjnej, wskazuje na nieznajomość obowiązującego prawa przez jego autorów:

  • „W treści uzasadnienia przewiduje się wprowadzenie rozwiązań od dawna w Polsce funkcjonujących. Świadczy to jednoznacznie o dyletanctwie w sposobie przygotowania procesu ratyfikacyjnego. Przykładowo, uzasadnienie projektu ustawy ratyfikacyjnej mówi o konieczności wprowadzenia do prawa polskiego możliwości przesłuchania świadka na odległość przy wykorzystaniu środków technicznych na potrzeby postępowania karnego (np. w formie wideokonferencji), którą od 2003 r. (!) przewiduje kodeks postępowania karnego.
  • Wymuszające ratyfikację środowiska feministyczne twierdzą, że dopiero konwencja wprowadzi wsparcie specjalistyczne dla ofiar przemocy, schroniska, telefony. Tymczasem instrumenty te od dawna funkcjonują na gruncie polskiego prawa. Wszystko to jednoznacznie wskazuje, że dążenie do ratyfikacji Konwencji wiąże się z ignorancją i niedoinformowaniem zarówno w odniesieniu do stanu prawnego, jak i okoliczności faktycznych.
  • Świadczy też o tym fakt, że w procesie ratyfikacji całkowicie przemilczano i zignorowano opublikowane w tym roku wyniki badań unijnej Agencji Praw Podstawowych. W świetle tych danych Polska jest krajem o najniższym poziomie przemocy wobec kobiet (19 proc.) w UE! Tymczasem w krajach, w których obecny jest konwencyjny sposób pojmowania przemocy, liczba kobiet doświadczających przemocy jest prawie trzykrotnie wyższa! Jednocześnie nie jest prawdą, że Polki nie zgłaszają aktów przemocy na policję – zgodnie z danymi unijnej agencji Polska jest krajem o jednym z najwyższych w UE wskaźników raportowalności przemocy na policję (…).

Przemoc wobec kobiet jest zbyt poważnym problemem, by jego rozwiązywanie podporządkować radykalnej ideologii. Należy żywić nadzieję, że polski Sejm sprzeciwi się wprowadzaniu w naszym kraju ideologicznej inżynierii społecznej” (dr Joanna Banasiuk, Genderowy paradygmat, „Nasz Dziennik”, z 26 września 2014 r.).

O odrzucenie konwencji zaapelowała ostatnio do posłów Krajowa Rada Katolików Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski. Listy skierowane do posłów podpisał przewodniczący KRKŚ Kazimierz Kryla, który podkreśla się, że Konwencja nie będzie skuteczna, gdyż nie identyfikuje rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy rozmywając naturalną tożsamość rodziny jako związku kobiety i mężczyzny, a także praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jest przy tym otwartą próbą ideologicznej ingerencji w system wychowawczy i wyznawane przez miliony rodziców w Polsce wartości.

Apeluję o modlitwę oraz o wysyłanie listów i e-maili do parlamentarzystów ze swojego okręgu wyborczego z apelem, aby zagłosowali przeciwko ratyfikacji „Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Potrzebne adresy i telefony można znaleźć na stronie internetowej Sejmu: www.sejm.gov.pl.

 

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Tu można podpisać petycję przeciwko ratyfikacji konwencji:
baner_konwencji_nie

Nasze inicjatywy