Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

W sprawie odmowy koncesji dla Telewizji Trwam

Apel o aktywność obywatelską

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, zwracam się z gorącym apelem o czynne włączenie się w obywatelską akcję przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam przy przyznawaniu koncesji na nadawanie w technice cyfrowej.

W pliku apel_krrit znajduje się wzór pisma, jakie należy kierować do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przesyłając jednocześnie jego kopię (ksero) na adres: Radio Maryja, ul. Żwirki i Wigury 80, 87-100 Toruń.

Wzór pisma do KRRiT w formacie *.doc można pobrać ze strony internetowej Radia Maryja.

Listy należy wysyłać na adres:

Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Poniżej listy otwarte Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka oraz Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie odmowy koncesji dla Telewizji Trwam.

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Kraków , 13 stycznia 2012 r.

Sz. P. Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Warszawa

ODMOWA KONCESJI TV TRWAM JEST UZNANIOWA, NIEUZASADNIONA, DYSKRYMINUJĄCA
I OGRANICZA KONSTYTUCYJNĄ WOLNOŚĆ SŁOWA

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka żądamy rewizji decyzji KRRiT w sprawie TV Trwam. Odmowa przyznania przydziału częstotliwości w multipleksach naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) dla Telewizji Trwam, należącej do Fundacji Lux Veritatis, jest uznaniowa, nieuzasadniona, dyskryminująca i ogranicza konstytucyjną wolność słowa.

Zupełnie nie przekonuje uzasadnienie prezentowane przez członka KRRiT p. Krzysztofa Lufta, że Fundacja Lux Veritatis nie gwarantowała odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.

Za rażący przejaw dyskryminacji katolików uznajemy fakt nieprzyznania koncesji katolickiej telewizji w kraju, gdzie 90 procent obywateli określa siebie jako katolików.

Jako obywatele RP oraz podatnicy utrzymujący KRRiT przypominamy jasno zdefiniowane obowiązki KRRiT: w myśl ustawy o radiofonii i telewizji „Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji” (art. 6 ust. 1).

Przypominamy, że to widzowie decydują, co chcą oglądać, a urzędnicy zobowiązani ustawowo do „stania na straży wolności słowa” nie mogą im tego prawa ograniczać.

Jako obrońcy życia podkreślamy, że TV TRWAM jest jedyną ogólnopolską stacją telewizyjną w pełni przekazującą prawdę o człowieku przed narodzeniem i konieczności ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

w imieniu Zarządu PSOŻC

dr inż. Antoni Zięba, prezes

List otwarty Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

w sprawie odmowy koncesji dla Telewizji Trwam

Warszawa, 13 stycznia 2012 r.

Sz. P. Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca 130 organizacji prorodzinnych, apeluje do KRRiT o wycofanie się z decyzji uderzającej w prawa milionów widzów Telewizji Trwam.

Wykluczenie Telewizji Trwam z przyznania miejsca na multipleksie, umożliwiającym odbiór kanałów w technice cyfrowej, która niebawem stanie się standardem, jest niezgodne zarówno z demokratycznymi regułami państwa prawa jak i zadaniami i misją KRRiT.

Ta wykluczająca decyzja narusza zasady pluralizmu i prawa obywateli do informacji oraz poszanowania przekonań światopoglądowych i religijnych. Odbieramy ją jako aroganckie dyskryminowanie potrzeb kulturowych i duchowych ogromnej rzeszy ludzi. Pragniemy podkreślić, że nie ma w tej chwili innej stacji, która oferowałaby widzom programy zbliżone do programu Telewizji Trwam. Zasługi tej telewizji w propagowaniu postaw poszanowania dla każdego ludzkiego życia, także tego rozwijającego się w łonie matki, są nie do przecenienia.

Decyzja KRRiT w sprawie telewizji Trwam jest dla nas nie do zaakceptowania. Jest ona drastycznym przykładem nierespektowania konstytucyjnych zasad wolności wypowiedzi i manifestowania swoich poglądów. Ponieważ dostrzegamy w niej poważne zagrożenie dla demokratycznych reguł państwa prawa, będziemy zwracać się do różnych środowisk o obronę wolności słowa w Polsce.

Z poważaniem

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki – prezes
Antoni Szymanski – wiceprezes
Anna Dyndul – sekretarz
Ewa Kowalewska – członek Zarządu
Dariusz Kłeczek – członek Zarządu

Nasze inicjatywy