Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Oświadczenie senatorów w sprawie tzw. podziemia aborcyjnego

Fot.: Katarzyna Czerwińska / WikimediaCommons

Oświadczenie złożone przez senatorów Antoniego Szymańskiego i Rafała Ślusarza na 43. posiedzeniu Senatu w dniu 22 czerwca 2017 r.

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry Niniejszym wystąpieniem chcielibyśmy poruszyć istotny problem dotyczący dobrze zorganizowanego i funkcjonującego w Polsce tzw. podziemia aborcyjnego, a co za tym idzie ‒ wskazać na potrzebę podjęcia odpowiednich środków prawnych i czynności faktycznych w zakresie ścigania czynów nielegalnych aborcji. W pierwszej kolejności pragniemy podkreślić, iż ochronę prawa do życia dziecka poczętego gwarantuje tak konstytucja, jak i akty prawne niższego rzędu. Przepis art. 152 k.k. penalizuje czyny przerwania ciąży z naruszeniem ustawy i pomoc kobietom ciężarnym w przerwaniu ciąży. Czy jednak uregulowania prawne w tym zakresie są skuteczne i wystarczające dla przeciwdziałania nielegalnym aborcjom? Zauważyć należy, iż w prasie czy internecie z łatwością można odszukać liczne oficjalnie publikowane ogłoszenia, w których oferowane są usługi przerwania ciąży (tak chirurgiczne, jak i farmakologiczne). Pokazuje to, że osoby świadczące tego rodzaju pomoc czują się bezkarne w obliczu obowiązującego prawa. Nasuwają się zatem pytania, czy ministerstwo w swych działaniach rozważało analizę danych na temat skali nielegalnej aborcji oraz ocenę skuteczności uregulowań prawnych mających na celu ochronę niezbywalnego prawa do życia dziecka w prenatalnej fazie życia. Jakiego rodzaju działania są podejmowane na potrzeby rzeczywistej realizacji tego prawa i niwelowania dobrze zorganizowanego podziemia aborcyjnego? Mając na uwadze opisane wyżej zjawisko, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o odniesienie się do niniejszego wystąpienia i rozważenie podjęcia stosownych czynności w przedstawionej sprawie.

Antoni Szymański
Rafał Ślusarz

Nasze inicjatywy