Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Dla kobiet w ciąży

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka uruchomiło „Fundusz wsparcia rodziny”. Jego celem jest wspieranie kobiet, które zaszły w ciążę i chcą urodzić dziecko lecz boją się czy mają środki finansowe na wychowanie dziecka.

Często młode kobiety mają środki z trudem wystarczające tylko na własne utrzymanie i chociaż chcą mieć dzieci są przerażone perspektywą wydatków na pieluszki, ubranka, szczepionki i lekarstwa. Liczymy, że dzięki naszej bardzo konkretnej pomocy będzie im łatwiej i będą cieszyć się macierzyństwem.

Liczymy, że pieniądze te zapewnią spokój psychiczny matce i ułatwią jej decyzję o urodzeniu dziecka. Stypendia te będą przyznawane decyzją Stowarzyszenia na podstawie napływających wniosków. Poniżej regulamin funduszu oraz plik z formularzem dla kobiet starających się o pomoc.

Regulamin „Funduszu wsparcia rodziny”

 

Regulamin Funduszu wsparcia rodziny

I. Cele funduszu:

 1. wsparcie finansowe kobiet w ciąży znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
 2. ułatwienie podjęcia decyzji o urodzeniu dziecka kobietom w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
 3. współfinansowanie kosztów związanych z ciążą i porodem, a także utrzymaniem dziecka do ukończenia przez nie drugiego roku życia.

II. Adresaci pomocy:

Kobiety w ciąży znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

III. Forma pomocy:

 1. Pomoc jest przyznawana w odpowiedzi na otrzymywane podania.
 2. Objęta pomocą kobieta otrzymuje wsparcie w łącznej wysokości 9 200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100). Wypłaty pomocy muszą być dokonywane stopniowo w następujący sposób:
 • w czasie trwania ciąży: maksymalnie dwie transze w łącznej maksymalnej wysokości 2000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych 00/100),
 • w pierwszym i drugim roku po 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) miesięcznie.

W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę na wydatkowanie pomocy w innych okresach.

 1. Pierwsza transza wypłaty musi być wypłacona jeszcze w czasie trwania ciąży z przeznaczeniem na badania kontrolne, lekarstwa, koszty porodu, wyprawkę dla dziecka, pieluszki lub inne potrzebne dziecku lub matce przedmioty.
 2. Pomoc może zostać wykorzystana na:
 • zakup sprzętów potrzebnych dla dziecka (wózek, butelki, odciągacz pokarmu, łóżeczko, wanienka, itp.),
 • zakup ubranek i pieluch,
 • zakup lekarstw i szczepionek dla dziecka,
 • zakup żywności dla dziecka,
 • koszty specjalistycznych wizyt i badań lekarskich dla matki i dziecka,
 • zakup lekarstw i suplementów dla matki w ciąży,
 • opłaty za żłobek dla dziecka.
 1. Koszty poniesione w czasie trwania ciąży będą rozliczane na podstawie przedstawionych imiennych rachunków/faktur w terminie 7 dni od daty ich dostarczenia do sekretariatu Stowarzyszenia. Wypłaty będą dokonywane według transz podanych w par. III. punkt 2 niniejszego regulaminu funduszu.
 2. W pierwszym i drugim roku po urodzeniu dziecka wypłaty będą dokonywane do 10-go dnia każdego miesiąca, na podstawie dostarczonych imiennych rachunków/faktur do 5-go dnia każdego miesiąca. Wypłaty będą dokonywane według transz podanych w par. III. punkt 2 niniejszego regulaminu funduszu.

IV. Zasady przyznawania pomocy:

 1. Wsparcie przyznawane jest decyzją Zarządu Stowarzyszenia w odpowiedzi na otrzymywane podania.
 2. Zarząd podejmuje decyzje o przyznaniu pomocy po rozpatrzeniu podań, których wzór znajduje się poniżej.
 3. Podania można składać przez cały rok.
 4. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć prawidłowo wypełnione i posiadające wszystkie wymagane załączniki podanie do miesiąca od daty rejestracji wniosku w sekretariacie Stowarzyszenia.
 5. Podania można składać osobiście lub przesłać pocztą.
 6. Wszystkie osoby, które złożyły podania o pomoc zostaną poinformowane pisemnie o decyzji Zarządu.

V. Zobowiązania kobiety otrzymującej pomoc:

 1. Matka dziecka zobowiązuje się dostarczyć w terminie do 90 dni od porodu kserokopię aktu urodzenia dziecka wydanego nie wcześniej niż w 8 tygodniu od urodzenia dziecka oraz przedstawić do wglądu właściwemu pracownikowi Stowarzyszenia oryginał tego dokumentu.
 2. Matka dziecka zobowiązuje się złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad nim.
 3. Matka dziecka zobowiązuje się wykorzystać otrzymaną pomoc wyłącznie dla dobra własnego dziecka.
 4. W przypadku zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem matka dziecka zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Stowarzyszenie.

VI. Fundusz finansowany jest ze środków własnych w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia.

VII. Zarząd może zdecydować o zaprzestaniu wypłacania pomocy:

 1. w przypadku podejrzenia zaprzestania przez rodzinę lub kobietę w ciąży sprawowania opieki nad dzieckiem.
 2. gdy rodzina lub kobieta w ciąży zaprzestanie rozliczania się za pomocą faktur.

VIII. Zarząd rezerwuje sobie prawo kontroli miejsca zamieszkania matki z dzieckiem w celu stwierdzenia czy rzeczywiście matka sprawuje nad opiekę nad dzieckiem i czy wykorzystuje zakupione z Funduszu sprzęty. Kontroli może dokonać komisja powołana przez Zarząd. Matka zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie takiej kontroli.

 

Pobierz: Regulamin funduszu wsparcia rodziny
Pobierz: Formularz funduszu wsparcia rodziny